Logo
Beyaz Masa
0 (236) 357 10 84

Etik Kurul

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KOMİSYONU

KOMİSYONUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

        Belediyemizde etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere;         

          Belediyemiz bünyesinde Belediye Başkanlık Makamı Olur’u ile Etik Komisyonu kurulmuştur.

ETİK KOMİSYONU ÜYELERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ
Konumu Adı Soyadı Unvanı Telefon No E mail
Başkan İsmet KOÇ Yazı İşleri Müdürü 3573470–135 yaziislerimuduru@saruhanli.bel.tr
Üye Cemil HACI İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü 3573470–136  
Üye İsmail RAHAT Ambar Memuru 3573470–113  

 

Etik Komisyonu Mevzuatı
5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Kamu Görevlileri Etik Kurulu 2004/27 Sayılı Genelge

Etik Komisyonunun Görevi;

 

KAMU GÖREVLİLERİNİN ETİK SÖZLEŞMESİ
Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;

* Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı,

* Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,

* Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,

* Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,

* Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,

* Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikâyet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,

* Kamu görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.

ETİK İLKELER

Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
Halka hizmet bilinci
Hizmet standartlarına uyma
Amaç ve misyona bağlılık
Dürüstlük ve tarafsızlık
Saygınlık ve güven
Nezaket ve saygı
Yetkili makamlara bildirim
Çıkar çatışmasından kaçınma
Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
Savurganlıktan kaçınma
Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
Eski kamu görevlileriyle ilişkiler
Mal bildiriminde bulunma

 SARUHANLI BELEDİYESİNİN ETİK KOMİSYONU FAALİYET RAPORU

          23/05/2016 tarihli toplantısı: Etik günü ve Etik Haftasının duyurulması.

          25 Mayıs 2016 tarihinde kutlanacak etik günü ve 25-31 Mayıs 2016 tarihleri arasında kutlanacak etik haftasının personele ve Belediyemize                          gelen vatandaşlara konuyu duyurmak ve bilinçlendirmek üzere;

         Etik Nedir? (Tek Sayfadan oluşan açıklayıcı bilgi)

         Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

         Etik İlkelerini kapsayan broşürleri Müdürlüklerin kapılarına ve vatandaşın göreceği yerlere asmak.(etik.gov.tr adresinden)

         Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulunun önerileri rehberliğinde, Etik günü (25 Mayıs) ve Haftası’nda (25-31 Mayıs-2016) personelimize yönelik halkımızla olan diyaloglarında saygı ve nezaketi, Kamu Mallarının korumada, Kamu yararı gözetme, Hesap verme sorumluluğu, Saydamlık gibi konularda Belediyemizde bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada bu konulara daha çok özen gösterilmesi hususunda bilgilendirme çalışmaları  yapıldı.

          2016 yılı içinde komisyonumuza başvuru olmamıştır.

Saruhanlı Belediyesi
Saruhan Mah. Eşref Ozan Sokak, No:1 Saruhanlı/MANİSA
Tel:0. 236.3573470 – Fax:0.236.35734740

e-posta: www.saruhanlibel.tr-info@saruhanli.bel.tr