Logo
Beyaz Masa
0 (236) 357 10 84

SOSYAL YARDIM YÖNETMELİĞİ

01 Haziran 2018

 

MANİSA İLİ

SARUHANLI BELEDİYESİ

SOSYAL YARDIM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar

Amaç

MADDE 1-

Bu Yönetmelik, Saruhanlı Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizlere, engellilere, öğrencilere, yaşlılara ve kadınlara bütçeden yapılacak yardımların usul ve esaslarını belirlemek için düzenlenmiştir.

Kapsam

MADDE 2-

Bu Yönetmelik Saruhanlı Belediyesi sınırları içerisinde ikamet edenlerden ihtiyaçlarını karşılayamayan ve muhtaç oldukları belirlenen dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz, engelli, yaşlı, sokakta yaşayan kimsesiz kişi, öğrenci, şehit yakını, gazi, yetim, kadın ve öksüz kişileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3-

Bu Yönetmelik 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi hükümlerine dayanarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4-

Bu Yönetmelikte geçen;

 1. a) Belediye: Saruhanlı Belediyesini ifade eder.
 2. b) Belediye Başkanı: Saruhanlı Belediye Başkanını ifade eder.
 3. c) Müdürlük: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünü ifade eder.

ç)Yönetmelik: Saruhanlı Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliğini ifade eder.

d)Ayni Yardım: Yiyecek, giyecek, yakacak, kırtasiye, tıbbi araç gereç, rehabilitasyon amaçlı protez araç – gereçleri, tedavi, ilaç ve tıbbi sarf malzemeleri ” (5510 sayılı Kanun gereğince sigortalı sayılmayan kimseler ile giderleri Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmayan ihtiyaç  sahibi kimseler) ev eşyası gibi sosyal inceleme raporu ile müracaatçının ihtiyacına göre verilecek mal ve malzeme yardımını ifade eder.

e)Nakdi yardım: Müracaatçının sosyal inceleme raporu sonucunda belirlenen ihtiyacına göre verilecek para yardımını ifade eder.

f)Engelli: Fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından etkilenen bireyi ifade eder.

 1. g) Kimsesiz kişi: Kendisine bakacak kimsesi olmayan ya da yakınları tarafından terk edilmiş, yalnız bırakılmış muhtaç kişiyi ifade eder.

ğ) Komisyon: Sosyal yardımdan yararlanacakları inceleyen ve değerlendiren, sosyal yardım komisyonunu ifade eder.

 1. h) Muhtaçlık: Her ne nam altında olursa olsun kendisine ve eşine ait her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden fazla olanlar ile aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olan kimseler muhtaç kabul edilemez hükümlerini  ifade eder.

ı) Muhtaç kimse: Bu yönetmeliğe göre muhtaç olan kişileri ifade eder.

i)Dar Gelirli: Aylık toplam geliri asgari ücretin, büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde iki katını, diğer belediyelerde bir buçuk katını geçmeyen aileyi ifade eder.

 1. j) Afet: Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olayları ifade eder.

k)Sosyal inceleme: Ayni ve nakdi yardım hizmetlerinin yürütülmesinde görevli değerlendirme komisyonunun aile ve çevre şartlarıyla sosyal, ekonomik durumlarını kapsayan incelemeyi ifade eder.

 1. l) Yaşlı: 60 yaş ve üzeri yaşlarda olup sosyal, kültürel ve/veya ekonomik yönden yoksunluk içinde, korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç olan kişiyi, ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yardımlarla ilgili esaslar

 

Sosyal yardımlara ilişkin genel esaslar

MADDE 5-

Yardımlarla ilgili esaslar

a)Yıl boyunca yapılacak yardımların miktarı bütçede belirlenen ödeneğin miktarını geçemez.

 1. b) Belediye bu yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere yardımda bulunabilir.

c)Yardımlar, nakdi ve ayni olabileceği gibi kısmen nakdi ve kısmen ayni de yapılabilir.

ç)Yardıma muhtaç kişileri üretken duruma geçirmek maksadıyla mümkün ise bunlara iş imkânı araştırılması veya üretkenliklerini kendi aralarında sağlayacak araç ve gereçlerin alınmasına karar verilebilir.

d)Yardımlar, devamlı, belirli aralıklarla veya bir defada yapılabilir. Kimlere nasıl ve ne kadar süre ile yardım yapılacağına Sosyal Yardım Komisyonu kararında yer verilir.

e)Ayni ve nakdi yardım programlarının uygulanmasında yaşlı, engelli, çocuklar, kimsesiz ve düşkünlere öncelik tanınır.

f)Yardım taleplerinin karşılanmasında; belediyenin mali durumu, hizmetin önceliği, muhtaç olma derecesi, başvuru veya tespit sırası dikkate alınır.

g)Yardımların insan onurunu zedelememesi için, sosyal yardım komisyonu kararı ile nakdi yardım yapılabilecek kişilere, temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere para yerine geçebilen kartla alışveriş imkânı da sunulabilir.

ğ)Aylık ve yardımların başlama tarihi, başvurunun Komisyonca kabul edildiği tarihi takip eden aybaşıdır.

h)Belediyece bu Yönetmelik kapsamındaki kimselere dağıtılmak üzere alımı gerçekleştirilen malzemeler Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde toplanır, Belediye personeli ve araçlarıyla muhtaç ve yoksul kişilere en uygun yöntemlerle tutanak düzenlenerek dağıtılır. Yardımlarla ilgili kayıtlar Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce tutulur.

ı) Ayni yardımların taşınması için üçüncü şahıslardan hizmet alımı yapılabilir. Ancak dağıtım belediye personeli tarafından veya belediye personelinin gözetiminde yapılır.

 1. i) Ayni yardımlar süreli olabileceği gibi kırtasiye, ilaç, gıda, giyim, ev tekstili, mobilya, beyaz eşya, mutfak eşyası ve yakacak yardımı gibi geçici nitelikte olabilir.
 2. j) Ayni ve nakdi yardımların yapılmasında ve muhtaçlık tespitinde Yönetmeliğin 14. Maddesinde belirlenen kriterlere göre işlem yapılması esastır. Yardımlardan daha önce faydalanmış olmak bir hak doğurmaz.

 

Yardım çeşitleri

MADDE 6- İçeriği ve çeşitleri

Yapılacak yardımlar aşağıda belirtilenleri kapsar.

 1. a) Afet yardımı: Deprem, sel baskını, yangın gibi doğal afet durumlarında yapılacak yardımlardır.

b)Engelli yardımı: Engellilere yapılacak ayni yardımlardır.

c)Evlilik yardımı: Evlenecek ihtiyaç sahibi kişilerin evlilik yaşamlarını sürdürmeleri için ev içinde zaruri ihtiyaç duyulan malzemelerin karşılanması yardımıdır.

ç)Gıda yardımı: Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda, belirlenen gıdalardan oluşan, devamlı ya da aralıklarla dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz, ihtiyaç sahibi ve engellilere verilen yardımlardır.

d)Giyim yardımı: Elbise, palto, kaban, gömlek, pantolon, yağmurluk, çorap, şapka, ayakkabı ve benzeri giyim eşyası yardımlarıdır.

e)Kırtasiye yardımı: İhtiyaç sahibi öğrencilere yapılacak defter, kitap, araç-gereç, öğrenci kıyafeti, çanta ve kırtasiye yardımıdır.

f)Muhtaç aylığı yardımı: Belediye meclisince belirlenen miktarda nakdi olarak sürekli muhtaç aylığı yardımıdır. Bunlar her ayın ilk haftasında ödenir. Yönetmeliğin 7 inci maddesine göre bu hususta yapılan başvurular gerekli inceleme raporu düzenlenerek Yardım Komisyonu’nca karara bağlanır.

g)Ayni eğitim yardımı: Belediye meclisince belirlenen miktarda örgün eğitim gören ilköğretim ve orta öğretim öğrencilerine verilen ayni eğitim yardımıdır. Uzaktan eğitim alan öğrenciler kapsam dışıdır. Okul müdürlüklerinden öğrencinin durumuna dair verilen bilgi ve belge yeterlidir.

ğ)Sağlık yardımı: Muhtaç vatandaşlara(5510 sayılı Kanun gereğince sigortalı sayılmayan kimseler ile giderleri Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmayan ihtiyaç sahibi kimselere)  yapılacak tedavi, ilaç ve tıbbi sarf malzeme yardımlarıdır.

h)Yemek yardımı: Dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz, ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen sıcak yemek yardımıdır.

ı)Tamirat yardımı: Muhtaç vatandaşların ikamet ettikleri konutlarının tamiratı için yapılan malzeme ve işçilik yardımlarıdır.

i)Yakacak yardımı: Yönetmelikte belirtilen koşullara uygun şekilde ihtiyaç sahiplerine verilen yakacak yardımıdır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müracaat şekli

Tespit müracaat şekli

MADDE 7-

Yardım talebinde bulunan kişilerden aşağıdaki belgeler istenir;

 1. Nüfus cüzdanı sureti veya kimlik fotokopisi,
 2. MERNİS veri tabanında yer alan ve T.C, kimlik numarası ile ilişkilendirilmiş bulunan kimlik paylaşım sisteminden (KPS) temin edilecek yerleşim yeri belgesi,
 3. Yardım talebinde bulunduğuna dair belediyeye başvuru dilekçesi,

ç)  Yardım başvurusunda bulunan kişinin, mahalle muhtarından muhtaç olduğuna dair onaylı imzası, maddi durumu, taşınır ve taşınmaz mallarını, yardım yapan diğer resmi kurumlardan almış olduğu yardımları gösteren belge,

 1. Engelli ise sağlık kurulu raporu,
 2. Yardım talebinde bulunduğuna dair belediyeye başvuru dilekçesi,
 3. Müdürlükçe lüzum duyulduğu takdirde ek bilgi ve belgeler istenir.
 4. g) Muhtaç öğrenci yardımı için başvurulmuşsa, İstenilen belgelere ek olarak, öğrenci olduğunu gösteren belge ile Ebeveyni adına ebeveyninin ikamet ettiği mahalle muhtarından alınmış olan fakirlik il mühaberi belgeleri istenecektir.

ğ)   Doğal afetlerden zarar gördüğü için nakdi yardım başvurusunda bulunan kişiden istenilen belgelere ek olarak oluşan afetle ilgili ek bilgi ve belge istenir.

 1. h) Yol yardımı şeklinde Başvuruda bulunan kişinin yola gitmekte sakıncasının olup olmadığını belirlemek amacıyla sabıka kaydı istenir.

 

Muhtaç durumda olduğu halde yardım komisyonuna bizzat müracaat etmeyenler

MADDE 8-

Yardıma muhtaç olduğu halde herhangi bir nedenle komisyona müracaat etmeyenler için ikamet ettikleri mahalle muhtarlarının, öğretmenlerin, din görevlilerinin, yakınlarının, komşularının bu kişiler namına yaptıkları müracaatlar kabul edilir. Ayrıca Belediyenin res’en tespiti ile de yardım yapılır.

 

Belediyenin res’en tespiti

MADDE 9-

1)Saruhanlı Belediyesi sınırları içinde yaşayan tüm dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz kişiler tespit edilerek bilgi bankası oluşturulur.

(2) Belediyenin res’en tespiti

 1. a) Belediyenin bilgi kaynakları,
 2. b) Mahalle muhtarlıkları,
 3. c) Sosyal Güvenlik Kurumundan istenecek bilgiler,

ç)Yardım dernekleri ve diğer sivil toplum kuruluşları,

 1. d) Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfı bilgi kaynakları,
 2. e) Kamu kurum ve kuruluşları bilgi kaynakları,
 3. f) Belediye Başkanı ve meclis üyelerinin bilgi ve yardımıyla, yapılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yardım komisyonu yönetimi ve diğer hususlar

 

Yardım komisyonunun oluşumu

MADDE 10-

1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak sosyal yardımlarla ilgili komisyon Belediye Başkanı tarafından atanır. Komisyon Belediye Başkanınca görevlendirilecek Belediye Başkan Yardımcısı başkanlığında Mali Hizmetler Müdürü, Zabıta Müdürü ve Sosyal Yardım İşleri Müdüründen oluşan 4 kişilik Değerlendirme Komisyonu tarafından yürütülür.

2)Komisyonun yazışmalarını Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yürütür.

 

Komisyon toplantıları ve kararları

MADDE 11-

Komisyon toplantı ve kararları ile ilgili esaslar.

a)Değerlendirme Komisyonu üyelerinin görev süresi 2 yıldır. Başkan gerekli görmesi durumunda süresinden önce üyeleri değiştirebilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir

b)Değerlendirme Komisyonu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

c)Değerlendirme Komisyonu başkanın çağrısı üzerine gerekli oldukça toplanır.

 

Komisyonun görevleri

MADDE 12- Komisyonun görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a)Sosyal yardım talebinde bulunan kişilerin seçiminde kullanılacak formları hazırlamak ve

ihtiyaç sahiplerine dağıtmak.

 1. b) Sosyal yardıma ihtiyacı olan kişileri, bu kişilere yapılacak ayni ve nakdi yardımların süresi

ve miktarını belirlemek ve listelerini hazırlamak.

c)Sosyal yardım talebinde bulunan kişilerden yardım çeşitlerine göre istenecek sosyal

inceleme bilgi ve belgelerini belirlemek

.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Başvuruların incelenmesi

Araştırma

MADDE 13-

1)Yardım için yapılan müracaatlarda beyan esas olduğundan, dilekçede beyan edilen bilgi ve belgeler gizlice araştırılır. Bu araştırma kolluk, nüfus müdürlüğü, vergi dairesi, tapu, bankalar, belediye ve muhtarlık nezdinde yaptırılabileceği gibi komisyonca da re’sen yapılabilir. Müracaatların değerlendirilmesi aşamasında Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, muhtarlıklar ve diğer ilgili birimlerin kayıtlarından da istifade edilebilir.

2)Yardım komisyonu müracaatta bulunan vatandaşların, belediye meclisince belirlenen muhtaçlık dereceleri, yardımın türü ve miktarı doğrultusunda; dar gelirli, kimsesiz, yaşlı, düşkün, engelli olup olmadığı gibi kriterleri göz önünde bulundurarak karar verir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Muhtaçlık yardımı değerlendirme kriterleri

 

Yardım miktarları ve muhtaçlık dereceleri

MADDE 14-

Yardım komisyonu, yönetmeliğin 7 inci maddesi doğrultusunda müracaatta bulunan

vatandaşlar hakkında düzenlenen rapordaki;

 1. a) Ailenin bireylerinin iş durumu,
 2. b) Aile bireylerinin net gelirleri,
 3. c) Barınma ve eşya durumu,

ç) Ailede yaşayan kişilerin sayısı ve kimlik bilgileri,

 1. d) Ailedeki öğrenim gören kişi sayısı,
 2. e) Medeni hali,
 3. f) Engelli durumu,
 4. g) Başka kurumlardan alınan yardımlar,

ğ) Taşınır ve taşınmaz mal durumu,

 1. h) Ailede yaşayan kişilerin sağlık durumları, gibi kriterleri göz önünde bulundurarak yardımın yapılıp yapılmamasına karar verir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Sosyal inceleme raporları

 

İnceleme raporları

MADDE 15-

Komisyon tarafından düzenlenen sosyal inceleme raporlarında; muhtaç durumdaki kişilerin geçmişteki yardım talepleri, evvelce yapılan yardımlar, durumlarındaki değişmeler; hâlihazırdaki özellikleri, kişisel ve ailevi bilgiler yanında, sosyal ve ekonomik şartlar, mahalli imkânlar, ikamet edilen yer ve konut durumu ile varılan kanaat ve ihtiyaç içindeki kişilerin ne tür bir yardımdan veya hizmetten faydalandırılmasının uygun olacağı, yardımın miktarı, süresi ve şekli ile ilgili hususlar da açıkça belirtilir. Sosyal inceleme raporu kişisel nitelikte gizli belgedir.

 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Sosyal yardımların kesilmesi

Yardımların kesilmesi

MADDE 16-

1) Ayni ve nakdi yardımlardan faydalanan ihtiyaç sahibinin;

 1. a) Ölümü,
 2. b) Türk Vatandaşlığından çıkması, çıkarılması, vatandaşlık hakkını kaybetmesi,
 3. c) Muhtaçlığın kalkması,

ç) Kadın ve erkeğin evlenmesi nedeniyle muhtaç durumdan çıkması,

 1. d) Hemşerilik vasfını kaybetmesi,
 2. e) Geçerli bir mazeret olmaksızın verilen yardımın üç ay aralıksız olarak alınmaması,

f ) Sakatlığı nedeniyle ayni ve nakdi yardım almakta iken durumlarına uygun iş bulması, hallerinde yardım kesilir.

(2)Ayni ve nakdi yardımın devamlılığı takibe esastır. Sürekli yardım edilen kişinin durumu, periyodik olarak takip edilir ve kişinin maddi durumu ile ilgili ayrıntılı bilgi ve belge toplanması yoluna gidilir. Kişinin yardım almadan hayatını sürdürebileceği maddi şartlara sahip olduğunun tespit edilmesi halinde yardım, bu durumun ortadan kalktığı tarihi izleyen aybaşından itibaren kesilir.

(3) Gerçeğe aykırı evrak verildiğinin ve yalan beyanda bulunulduğunun tespit edilmesi halinde yardım kesilir ve verilen nakdi yardımlar kanuni faiziyle birlikte tahsil edilir. Cezai müeyyidelerin uygulanması bakımından genel hükümlere göre hareket edilir. Ayrıca kişinin mali durumunda iyileşme olması halinde de yardımlar kesilir.

 

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Yürürlülük ve yürütme

 

Yürürlük

MADDE 17-

Sayıştay görüşü alınan bu yönetmelik, ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 18- Bu yönetmelik hükümlerini Saruhanlı Belediye Başkanı yürütür

 

EKİ: Sosyal Yardım Değerlendirme Kriterleri Cetveli

 

EK;1-a Sosyal İnceleme formu               T.C.
SARUHANLI BELEDİYESİ
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Sosyal inceleme formu
                             BAŞVURU SAHİBİNİN 

Adı ve Soyadı:

TC No            :
Baba Adı        :Doğum Yeri   :

Doğum Tarihi :

Adresi:
Aslen nerelisiniz?
Ne zamandan beri Saruhanlı da ikamet etmektesiniz?
Tahsil durumunuz nedir?
Çalışıyor musunuz? Aylık kazancınız nedir?
Ailede başka çalışan var mı?
Ailenizin aylık toplam gelir miktarı nedir?
Borcunuz var mıdır? Miktarı ne kadardır?
Medeni haliniz ve ailevi durumunuz nedir?
Ailenizde kaç kişi vardır?
Varsa Ailenizde kaç çocuk vardır?
Yaşları ve öğrenim durumları nelerdir?
Ailenizde kronik sağlık sorunu olan var mıdır?
Ailenizde engelli olan var mıdır?
Akraba, tanıdık vb yardım alıyor musunuz?
Diğer yardım kuruluşlarından yardım alıyor musunuz?
Evin mülkiyeti kimindir?
Kira ise aylık ne kadar kira ödüyorsunuz?
Mutfak, tuvalet ve banyo hariç, oturduğunuz evde kaç taneoda var?
Evde ısınmada hangi kaynağı kullanıyorsunuz?
Elektrik, telefon, İnternet, su vb giderlerin fatura
miktarları ne kadardır.?
Ev koşulları ve yaşam standardı nasıldır?
Belediyemizden daha önce yardım aldınız mı?
NOT:
EK:1-b

SOSYAL İNCELEME VE TAHKİKAT RAPORU

Yardım Başvurusunda Bulunan Kişinin

 

Adı ve Soyadı   :

TC Kimlik No   :

Doğum Yeri      :

Doğum Tarihi   :

Baba Adı           :

Mesleği             :

İkamet adresi  :

 

Yukarıda adres bilgileri yazılı olan…………………………………………………………yapılan

Tahkikat neticesinde;
 Tahkikatı Yapan                                                                                       Tahkikatı Yapan

 

Yardım Talebinde

Bulunan

……/……/………

 

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan ederim.

 

 

 

 

Ek: 2

 YARDIM BAŞVURUSUNU DEĞERLENDİRME CETVELİ

 

KİŞİNİN GENEL İŞ DURUMU PUAN KİŞİNİN ALDIĞI PUAN
A ÇALIŞAMIYOR 20
B TAHSİLLİ – ÇALIŞMIYOR -5
C MEMUR-İŞÇİ-EMEKLİ -10
AİLENİZİN TOPLAM NET GELİRİ (AYLIK) PUANI  
A MUHTAÇLIK SINIRININ YARISI VE ALTI 15
B MUHTAÇLIK SINIRINDAVE ALTINDA 10
C MUHTAÇLIK SINIRININ ÜZERİNDE -10
AİLENİN DURUMU PUANI  
A SAĞ VE BERABER 0
B BOŞANMIŞ- AYRI YAŞAYAN VEYA VEFAT ETMİŞ 5
C YETİM, ŞEHİT YADA GAZİ AİLESİ 10
EVİN ISINMA DURUMU PUANI  
A KALORİFER-DOĞALGAZLI -10
B SOBALI 5
AİLENİZDEKİ KİŞİ SAYISI PUANI  
A BİR-ÜÇ ADET 1
B BEŞTEN FAZLA 5
AİLENİZDE KRONİK SAĞLIK SORUNU OLAN KİŞİ SAYISI
A BİR ADET 5
B İKİ VE DAHA FAZLASI 15
AİLEDE OKUYAN ÖĞRENCİ SAYISI PUANI  
A 1-2 ADET (İLKÖRETİM-ORTAÖĞRETİM) 3
B 3-DAHA FAZLA  (İLKÖRETİM-ORTAÖĞRETİM) 10
C 1 VEYA DAHA FAZLA (ÖRGÜN ÜNİVERSİTE) 15
ÖZEL OTONUZ VAR MI? PUANI  
A EVET -15
B HAYIR 0
ENGELLİ DURUMU PUANI  
A EVET 15
B HAYIR 0
EVİN EŞYA DURUMU, YAŞAM STANDARTLARI PUANI
A İYİ -15
B ORTA 5
C KÖTÜ 15
EVİN DURUMU PUANI KİŞİNİN ALDIĞI PUAN
A KENDİ EVİ, KİRASI BAŞKALARINCA KARŞILANIYOR -10
B KİRA 10
YARDIM DURUMU PUANI  
A 2022 SAYILI YASA -5
B KAYMAKAMLIK -5
C DERNEK/VAKIF -5
D 2828 SAYILI SOSYAL HİZMETLER KAPSAMNDA -5
GAYRİMENKUL DURUMU PUANI  
A EV (KONUT) İKAMET EDİLEN KONUT DIŞINDAKİ HER BAĞIMSIZ KONUT İÇİN -25
B DÜKKÂN, HER BİR DÜKKÂN İÇİN -25
SOSYAL GÜVENCE DURUMU PUANI
A YEŞİLKART, GSS, SOSYAL GÜVENCESİ YOK 5
B SSK, BAĞKUR, EMEKLİ SANDIĞI -5
BAŞVURU SAHİBİNİN KÖTÜ ALIŞKANLIKLARININ OLUP OLMAMASI PUANI
A KÖTÜ ALIŞKANLIĞI VAR -25
B KÖTÜ ALIŞKANLIĞI YOK 5
TAHKİKAT GÖREVLİSİNİN GÖRÜŞÜ (1) PUANI
A MUHTAÇ 10
B ALIŞKANLIK -15
TAHKİKAT GÖREVLİSİNİN GÖRÜŞÜ (2) PUANI
A MUHTAÇ 10
B ALIŞKANLIK -15

                                                                                                 

                                                                                                   Toplam puan miktarı:……………………

 

NOT: Toplam puan miktarı 50 puandan fazla ise 1 inci grup, toplam puan miktarı 50 puandan az ise 2 inci grup olarak değerlendirilir.

 

Tahkikat görevlilerinin yardım başvurusu hakkındaki görüşü: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tahkikatı Yapan                                                                                           Tahkikatı Yapan

 

SOSYAL YARDIM YÖNETMELİĞİ BAŞVURU FORMUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN…