Logo

Etik Kurul

T.C.

SARUHANLI BELEDİYESİ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

2019 YILI ETİK KOMİSYONU FAALİYET RAPORU

 

              Etik Kültürünün yerleştirilmesi ve geliştirilmesi, etik ilkeleriyle ilgili bilincin artırılması, farkındalık ve duyarlılık yaratılması amacıyla 25-31 Mayıs  tarihleri arasında düzenlenen Etik günü ve haftası Başkanlığımız Etik Kurulu Komisyonu Üyeleri  ve Belediye Başkan Yardımcımız Hüseyin BAYSAL  Başkanlığında 24.05.2019 tarihinde düzenlenen toplantıda alınan kararlarla ilgili olarak; 

2-  Etik Kurallarına göre çalışılması ve yönetimin bu doğrultuda bilinçlendirilmesi açısından “Etik ilkeler ve Etik” haftasının anlam ve önemini belirten görsel afişlerle tüm personellerimizin bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. 

3- Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği Belediyemiz Kültür Merkezinde  toplantı düzenlenerek personele, ilgili yönetmelik dağıtılmış olup, yönetmelik ile ilgili bilgiler personele aktarılmıştır.

            4- Memurların mesai saatlerine uyması ve kılık kıyafetleri konularında kendilerine gerekli uyarılar yapılarak daha güzel ve verimli hizmet sunmaları sağlanmıştır.

            5- Vatandaşlardan gelen dilekçe ve resmi kurumlardan gelen yazılar kaydedilip ilgili birimlere gönderilerek, birimlerce yasal süreleri içinde cevaplandırılması sağlanmıştır.

6- Kamu Görevlileri Etik Davranış ilkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten sonra Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi tüm personele imzalatılarak özlük dosyalarına konulmuştur. Göreve yeni başlayan personellere de görevlerine başladıkları tarihten itibaren imzalatılarak özlük dosyalarına konulmaya devam edilmektedir. 

7- Kamu Görevlileri Etik Kurulu:  Etik Günü (25 Mayıs) ve haftasında (25-31 Mayıs 2019 ) yapılacak etkinlikleri görüşüp etik komisyonundaki çalışmaları değerlendirerek, Etik günü ve haftası konusundaki çalışmaları T.C. Kamu Görevlileri Etik Kurulunun http//etik.gov.tr internet sayfasından temin edilen ekte gönderilen afişler belediyemizin internet sayfası ve ilan panosuna asılarak personellerimize ve kamuoyu ile paylaşılması sağlanmıştır.

8- Etik günü ve haftası ile ilgili tüm personellerimize Birim Müdürleri tarafından “Kamu Görevlileri ve Etik” konulu bilgilendirme eğitimi verilmesi sağlandı. 

9- Etik günü ve haftası ile ilgili kurumumuzda yapılan etkinlikler ve görsel temaların Belediyemiz web sitesinde yayınlanmasının devamlılığı sağlandı.

10- 2019 yılı içinde komisyonumuza başvuru olmamıştır.

 

 

Etik Kurulu Başkanı                                  Üye                                              Üye

          Hüseyin Baysal                               Cemil HACI                               Saadet TUNÇ

Belediye Başkan Yardımcısı      İnsan Kaynakları ve Eğ.Müdürü          Yazı İşleri Müdürü         

 

 

Saruhanlı Belediyesi

Saruhan Mahallesi Eşref Ozan Sokak No:1  Saruhanlı/MANİSA

Tel: 0236 35734701 –  Faks:  0236 3573474

e-posta: www.saruhanlibel.tr-info@saruhanli.bel.tr

 

 

ETİK KURUL

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KOMİSYONU

KOMİSYONUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

 

        Belediyemizde etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere;         

          Belediyemiz bünyesinde Belediye Başkanlık Makamı Olur’u ile Etik Komisyonu kurulmuştur.

 

ETİK KOMİSYONU ÜYELERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ
Konumu Adı Soyadı Unvanı Telefon No E mail
Başkan Hüseyin BAYSAL Belediye Başkan Yardımcısı 3573470–132  
Üye Cemil HACI İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü 3573470–136  insankaynaklari@saruhanli.bel.tr
Üye Saadet TUNÇ Yazı İşleri Müdürü 3573470–135 yaziislerimuduru@saruhanli.bel.tr

 

Etik Komisyonu Mevzuatı
5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Kamu Görevlileri Etik Kurulu 2004/27 Sayılı Genelge
 
 

 

Etik Komisyonunun Görevi;

 

Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek.

Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak.

Etik uygulamaları değerlendirmek.

 

KAMU GÖREVLİLERİNİN ETİK SÖZLEŞMESİ

Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;

* Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı,

* Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,

* Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,

* Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,

* Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,

* Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikâyet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,

* Kamu görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.

 

ETİK İLKELER

Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
Halka hizmet bilinci
Hizmet standartlarına uyma
Amaç ve misyona bağlılık
Dürüstlük ve tarafsızlık
Saygınlık ve güven
Nezaket ve saygı
Yetkili makamlara bildirim
Çıkar çatışmasından kaçınma
Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
Savurganlıktan kaçınma
Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
Eski kamu görevlileriyle ilişkiler
Mal bildiriminde bulunma