İmza Yetkileri Yönergesi

T.C.

SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

 Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Saruhanlı Belediye Başkanlığında, Başkan adına imzaya yetkili makamları belirlemek, verilen yetkileri belli ilkelere bağlamak, yöneticilik sıfatı bulunanlara yetki tanıyarak, üst makamların önemli konularda daha etkin kararlar almasını kolaylaştırmak için kendilerine zaman kazandırmak, hizmetlerde sürat ve verimliliği arttırmaktır.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönerge; 5393 sayılı Belediye Kanununun 15, 42 ve 78. maddeleri gereğince hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3-

a) Başkanlık: Saruhanlı Belediye Başkanlığını,

b) Başkan Yardımcısı: Görev bölümünde birimin bağlı olduğu Başkan Yardımcısını,

c) Birim Amiri: Saruhanlı Belediye Başkanlığı bünyesindeki müdürü ifade eder.

ç) Şef: Müdürlüklerde görev yapan şefleri ifade eder.

Yetkililer

MADDE 4-

a) Başkan

b) Başkan Yardımcısı

c) Müdürler

Genel İlkeler ve Sorumluluklar

MADDE 5-

1. Yetkilerin; sorumlulukla dengeli, eksiksiz ve doğru kullanılması esastır.

2. Kendisine yetki devredilen, bu yetkiyi Başkanın onayı olmadıkça devredemez.

c) Bütün yazışmalar; Başkanlığın Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yapılır.

ç) Her yetkili, imzaladığı yazılarla ilgili üst makamlara bilgi verilmesi gereken konuları takdir ederek, zamanında bilgi vermekle yükümlüdür.

d) Bu Yönerge ile verilen yetkilerin kullanılmasından ve Yönergeye göre hareket edilip, edilmediğini kontrolden ilgili birim Müdürleri sorumludur.

e) Birim amirleri, birimlerinden çıkan tüm yazılarla ilgili her türlü iş ve işlemlerden ve yazıların içeriğinden sorumludurlar.

f) Bu yönerge doğrultusunda birimler kendi aralarında, yönetmeliklerinde ayrık tutulan konular hariç, doğrudan yazışma yapabilirler.

g) Yazılar ekleri ile birlikte imzaya sunulur.

ğ) Başkan Yardımcısı ve birim Müdürlerinin izin kâğıtları, başkanın imzasına sunulur.

Başkan Tarafından İmzalanacak Yazılar ve Onaylar

MADDE 6-

a) Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Başbakanlık ve Bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşların imzası ile gelen yazılara verilecek cevaplarla beraber her türlü görüş ve teklifleri içeren yazılar,

b) Genelkurmay Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine yazılan yazılar,  Valilikten, Vali imzası ile gelen yazılara Başkanın görüş ve tekliflerini içeren cevabi yazılar,

c) Başkan adına görsel ve yazılı basına yapılacak yazılı açıklama metinleri,

d) Soruşturma onayları, izin, ilk defa görevden uzaklaştırma ve göreve iade onayları,

e) Saruhanlı Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni gündemine alınacak teklif yazılarının onay veya olur kısımlarını,

f) Belediye Meclis kararlarının iadesi, kesinleşmesi ve Mülkü amire gönderme yazıları,

g) İmar Planlarının onayları, plan tadilat onayları ve takdir kıymet komisyonu onayları

ğ) Stratejik plan, performans programı, bütçe çağırıcı ve yıllık faaliyet raporu ile alakalı tebliğ yazıları,

h) Uluslararası kuruluşların başkan veya genel sekreterlerine yazılan yazılardan mahiyeti itibariyle Başkanın imzalanmasında fayda görülen yazılar,

ı) Belediyemizce kiraya verilen gayrimenkullere ilişkin kira sözleşmeleri,

i) Kurumumuza naklen, açıktan atama veya görevlendirme yoluyla gelenlerin onayları ve kurum dışı tüm görevlendirme onayları,

j) Müdür ve üstü yöneticilerin kurum içi yer değiştirme ve görevlendirme onayları ile ilk defa müdür yardımcısı, şef (asaleten ve hizmet gereği) görevlendirme onayları,

k) Başkanlığa, Başkan Yardımcılığına ve Müdürlüğe vekâlet onayları,

l) Disiplin kurulunca verilen cezalardan yönetmelik gereği onaylanması gerekenler,

m) Gecekondu Kanunu uyarınca yapılacak tahsisler ile tahsis ve satış şekil ve şartlarının belirlenmesi onayları,

n) Sicil Amirleri Yönetmeliğine göre sicil amiri olduğu personelin gizli sicil raporlarını düzenlemek ve performans değerlendirmelerini yapmak,

o) Sosyal konut tahsis komisyon raporlarının onayları,

ö) Kira tespit ve tahliye davalarının açılması ve müracaata bırakılması onayları,

Başkan Yardımcısının İmzalayacağı Yazılar ve Onaylar

MADDE 7-

1. Belediye Başkanının tarafından imzalanması gerekmeyen yazılar,

b) Kendilerine bağlı birim müdürlerinin, mazeret ve sağlık izinlerini ilişkin onaylar,

c) Kendisine bağlı Müdürlüklerin iç hizmet akışı ve düzenlenmesine ilişkin yazılar,

ç) Belediye Başkanına sunulacak evraklar ile dış kurumlara gidecek başkanın kendi imzasını gerektirmeyen evraklar, (6. Maddede sunulan hususlar haricinde)

d) Kendisine bağlı birimler arasında iç koordinasyonu sağlayıcı yazı ve talimatlar,

e) Yatırım programlarının ilk şeklini belirleyen teklif yazılırının imzası,

f) Vekâlet bırakırken bir üst makama teklif yazısı,

g) Kendilerine bağlı birimlerin ihtiyaçlarını belirleme ve bu ihtiyaçların karşılanmasına ilişkin yazı ve onaylar,

ğ) Üst amirlerin imzasını gerektiren yazıların parafları,

h) Alım, satım, takas, tahsis, irtifak hakkı sathisi, ipotek ve bağış kabulü hususlarında tapuda işlem yapmak üzere Başkan tarafından vekâlet verilmiş personelin görevlendirme yazıları,

ı) Başkanlık tarafından kabul edilmiş ve onaylanmış kararların işleme konulması ile ilgili yazılar ile Resmi Gazetede yayımlanan belediye ile ilgili kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, genelge ve emirlerden yeni bir hak ve yükümlülük doğurmayan, Başkanlığın takdirini gerektirmeyen yazılardan uygun görülenler, Başkanlık Makamından Müdürlüğe havale edilen başkanlık amirleri, yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ, bildiri ve yazı şeklinde yayınlanması istenen yazılar, kamu kurum ve kuruluşlarından, Belediyemize bilgi için gönderilen ve dağıtımı istenen yazılar, anma ve kutlama günleri ve bayram programlara ilişkin tebliğler,

i) Kira ve ecri misil alacaklarının tahsili ile ilgili iş ve işlemlerin onayları,

j) Proje kontrol heyeti oluşturulması, hak ediş raporlarının onayları,

k) Nakit olarak yatırılan geçici teminatların iade yazıları,

l) Demirbaş terkin onayları,

m) 4109 sayıl Asker Ailesi Maaş müracaatlarının değerlendirilmesi işlemleri,

n) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 68/B Maddesi gereğince yapılan tüm derece terfi ve nakil onayları,

o) Kendilerine bağlı müdürlerin (izin, görevli vb. durumlarda) vekâlet teklif yazıları,

ö) Muayene, geçici ve kesin kabul heyet teşkilleri ile tutanaklarının onayları,

p) Personelin almış olduğu sağlık raporlarının hastalık iznine çevrilmesi yazıları,

r) Kendisine bağlı Müdürlüklere ait her türlü Belediye Meclisi ve Encümenine ait teklif yazıları,

s) Takdir kıymet komisyonu yazılarının başkana sunuş yazıları,

Müdürlerin İmzalayacağı Yazılar

MADDE 8-

a) Başkan ve Başkan Yardımcısı tarafından imzalanması gerekmeyen yazılar.

b) Gelen evrakların havale edildikten sonra ilgili birimlere sevki (Yazı İşleri Müdürü ) tarafından yapılacaktır.

c) Başvuru dilekçelerinin incelenmesi veya bilgi istenmesi için kuruluşlara veya ilgilisine yazılan yazılar,

ç) Personelin topluca alınan yıllık izin onaylarının teklifi ve onaylandıktan sonra uygulanması, mazeret izinlerinin uygun görüldüğüne dair yazılar ve uygulanması,

d) Personelin yıllık, mazeret, sağlık izinlerinin uygulanması,

e) Sicil Amirleri Yönetmeliğine göre sicil amiri olduğu personelin gizli sicil raporlarını düzenlemek ve performans değerlendirmelerini yapmak,

f) Başkonsolosluklara yazılan vize talep yazıları, yürütülmekte olan bir programın, ziyaretin veya bir işlemin sürdürülmesiyle ilgili yazılar.

g) Üst makama teklif yazıları,

ğ) Personelin disiplin uygulamalarına ilişkin yazılar,

h) Müdürlük içi talimat yazıları ve muhtelif düzenlemelere ait bilgilendirme yazıları,

ı) Müdürlüklerce yeniden ilgi kurulan yazı ekleri, evrak suretleri parafı veya aslı gibidir onayı ile tekit yazıları,

i) Maaş bordoları ve dosya ile ilgili diğer yazışmalar,

j) Malzeme hizmet dışı tutma raporu onayı ve demirbaş terkini onayı için teklif yazılarının parafı,

k) Dava dosyaları hakkında yazılan müdürlük görüşleri,

l) Personelin görev ve çalışma belgeleri, sağlık karneleri onayları, yetkililerince tanzim edilen uzman incelemesi raporlarının üst yazıları,

m) Kıymetle evrak talebi, malzeme talep yazıları ve malzeme sarf raporu onayı,

n) Tasarruf ve emekli kesenekleri icmalleri onayı,

o) Müdürlüğün maaş ve ayniyat mutemetlerinin teklif yazıları,

ö) Amme alacaklarıyla ilgili ödeme emirleri ile haciz varakaları ve üst yazıları,

p) Devlet İhale Kanunu ve Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelerde kesin ihale tebliği ve diğer yazışmalar,

r) Memur personelin 68/B dışında kalan tüm derece, terfi, nakil ve kademe ilerleme onayları,

s) İşçi işe giriş bildirgeleri ve işçi-memur maaş nakil ilmühaberleri,

ş) Daimi yevmiyeli kadrolu işçilerin toplu sözleşmede belirtilen ücretli sosyal izin onayları,

t) Tüm memur personelin yurt dışında geçirecekleri yıllık ve mazeret izinleri ile ilgili yazışmalar .

u) İşin mahiyetine göre hazırlanacak özel, idari ve teknik şartnameler ve buna benzer tip şartnameler,

ü) Geçici teminat iade yazıları, proje onayları,

v) Müdürlük içi koordinasyonunun temini ile ilgili teklif onayları,

y) Daimi kadrolu işçilerin ücretsiz izin veya yurt dışı izin onayları

z) Birimi ile alakalı iç görevlendirme onayları,

a) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun kapsamındaki ihalelerle ilgili olarak; gerekli yazışmaları yapmak üzere davet, ön yeterlilik, ön yeterliliği uygun görülmeyen teklif vermeye davet, aşırı düşük teklif sorgulaması, komisyonların teklif veya başvuru ekinde yer alan belgelerin doğruluğunu teyit için gerekli gördükleri belge ve bilgilerin istenmesi yazıları, karar asıllarının tasdikli, geçici teminat iadesi yazıları (İhale Yapan Müdürlüklerce uygulanacaktır.)

b) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışındaki ihalelerle ilgili olarak, ihale sürecinde yapılan yazışmalar, (ilan, davet yazıları… vs.), üzerinde ihale kalmayan isteklilere ait geçici teminat iade yazıları, birimlere gönderilen veya mahkemelerce istenen ihale ve encümen karar suretlerinin tasdiki,

c) Belediye sınırları içerisinde her türlü 1/1000 ölçekli uygulamalara ilişkin, Encümene sevk yazıları ve onayları (İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden ve Başkan Yardımcısı ile müştereken imzalanmak üzere)

d) Kıymet takdir komisyonlarının teşkili onayları,

e) Arşivleme iş ve işlemlerinin kontrolü,

Genel Hükümler

MADDE 9-

1-) Bu yönerge ile devredilen yetkiler her aşamada Belediye Başkanının onayı ile geri alınabilir.

2-) Verilen bu yetkileri kullananlar; kullandıkları yetkiler nedeniyle doğacak her türlü sorumluluğu kabul etmiş sayılır.

Yürürlülük

MADDE 10-

1-) On maddeden oluşan bu Yönerge, Saruhanlı Belediye Başkanı tarafından yürütülür.